ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตรการอบรม

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม จำนวน(คน) วันเดือนปีที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อ ปริ้น
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2564 113 14 กันยายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 ด้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 126 02 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 106 19 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
4 การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 129 02 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
5 โครงการอบรม coding and computer science 28-28 ตุลาคม 2562 33 27 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนแบบ Active learnig วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 99 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC LS and Co-5steps เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 94 13 กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ