ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตร: โครงการอบรม coding and computer science 28-28 ตุลาคม 2562

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด รางวัล/หลักสูตร เลขเกียรติบัตร ปริ้น
1 นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-181/2562
2 นางสาวมานิตา ฤทธิ์เดช โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-182/2562
3 นายวิโรจน์ อ้นหนู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] วท.2-183/2562
4 นางสาวนลัทพร​ โพธิ์​หล้า​ โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] วท.2-184/2562
5 นายวิทูลย์ เชื้อจีน โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ [] วท.2-185/2562
6 นางรัชนี เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-186/2562
7 นางกิตติยา แย้มศิริ โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-187/2562
8 นางอทิตยา ราชดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] วท.2-188/2562
9 นางสาวเจนจิรา เย็นขัน โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] วท.2-189/2562
10 นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] วท.2-190/2562
11 นางนวลพรรณ ไทยสวน โรงเรียนบ้านซำหวาย [] วท.2-191/2562
12 นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] วท.2-192/2562
13 นายสุเมธ แสงรัตน์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] วท.2-193/2562
14 ว่าที่ ร.ต.หญิงชลดา บัวสี โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) [] วท.2-194/2562
15 นายกษิดิศ ล้นเหลือ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] วท.2-195/2562
16 นางสาวธนิตดา ส่งนุ่น บ้านตอเรือ [] วท.2-196/2562
17 นางสุวรรณี คล้ายทับทิม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] วท.2-197/2562
18 นายพิษณุ ไทยสวน โรงเรียนบ้านม่วงหอมฯ [] วท.2-198/2562
19 นางสาวศุภัสษร ผิวดี โรงเรียนบ้านตอเรือ [] วท.2-199/2562
20 นายนัฐพล เฟื่องเพียร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] วท.2-200/2562
21 นางสาวศิรินภา นาคแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] วท.2-201/2562
22 นางสาวสุกัญญา อ่อนผา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] วท.2-202/2562
23 นางสาววรรัติ อุปจันทร์ โรงเรียนบ้านปากยาง [] วท.2-203/2562
24 นายพินิจ เจ๊กอิน โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-204/2562
25 นายสราวุฒิ คงนุ่น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] วท.2-205/2562
26 นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยา โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] วท.2-206/2562
27 นางศรีนวล วันรักชาติ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] วท.2-207/2562
28 นายวสันต์ ผสม โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-208/2562
29 นายบุญสม เหล็กดี โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-209/2562
30 นางวิภา อ่ำบางกระทุ่ม โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-210/2562
31 นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] วท.2-211/2562
32 นางสาวเสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว โรงเรียนบ้านปากยาง [] วท.2-212/2562
33 นายพัชรพงษ์ เพชรโก โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] วท.2-213/2562