ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตรการอบรม

ลำดับ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม จำนวน(คน) วันเดือนปีที่จัด หน่วยงานที่จัด รายชื่อ ปริ้น
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC LS and Co-5steps เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2 94 13 กันยายน 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนแบบ Active learnig วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 99 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
3 โครงการอบรม coding and computer science 28-28 ตุลาคม 2562 33 27 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 129 02 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน
5 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 106 19 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน