ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตร: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนแบบ Active learnig วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด รางวัล/หลักสูตร เลขเกียรติบัตร ปริ้น
1 นายยอดชาย ณรงค์พิทักษ์ [] วท.2-100/2562
2 นายบันลือศักดิ์ เกตุศรีบุรินท์ [] วท.2-101/2562
3 นางศิริพร เกตุศรีบุรินท์ [] วท.2-102/2562
4 นางสุนีย์รัตน์ ทองปากน้ำ [] วท.2-103/2562
5 นางศิริพร ขำสุทัศน์ [] วท.2-104/2562
6 นางวลีภรณ์ อาสนาชัย [] วท.2-105/2562
7 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค [] วท.2-106/2562
8 นายพัชรพงษ์ เพชรโก [] วท.2-107/2562
9 นางสาวศิรินภา นาคแก้ว [] วท.2-108/2562
10 นายวิโรจน์ อ้นหนู [] วท.2-109/2562
11 นางสาวภัททิรา วังกาวรรณ์ [] วท.2-110/2562
12 นางอรุณี บำรุงดิลก [] วท.2-111/2562
13 นางวิภารัตน์ เนตรแก้ว [] วท.2-112/2562
14 นายปรเมศวร์ เลี่ยมขาว [] วท.2-113/2562
15 นางเพียงเพ็ญ กันมา [] วท.2-114/2562
16 นางพิกุล เกษาพร [] วท.2-115/2562
17 นางชนิดาภา สอนง่าย [] วท.2-116/2562
18 นางวาสนา ทุมเพชร [] วท.2-117/2562
19 นางประภาศิริ แก้วใส [] วท.2-118/2562
20 นางสาวสุลีพร ปิ่นแก้ว [] วท.2-119/2562
21 นางสาวไพลิน ชูกลิ่น [] วท.2-120/2562
22 นางสาวดารณี ดีมี [] วท.2-121/2562
23 นายเสวก วันรักชาติ [] วท.2-122/2562
24 นางสาวเบญจวรรณ บรรพต [] วท.2-123/2562
25 นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง [] วท.2-124/2562
26 นายธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ [] วท.2-125/2562
27 นางสาวทิพวรรณ์ เมิบขุนทด [] วท.2-126/2562
28 นางสาวศลิษา เลิศล้ำ [] วท.2-127/2562
29 นางวิภาดา โฉมคำ [] วท.2-128/2562
30 ส.อ.คุณากร อินตา [] วท.2-129/2562
31 นายสราวุฒิ คงนุ่น [] วท.2-130/2562
32 นางสาวจีรนันท์ อินรา [] วท.2-131/2562
33 นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ [] วท.2-132/2562
34 นางสาวสุกัญญา อ่อนผา [] วท.2-133/2562
35 นางสาวพรทิพย์ ศิริวัฒนธานี [] วท.2-134/2562
36 นางสมถวิล มณีสถิตย์ [] วท.2-135/2562
37 นางสาวฐานิดา อินทร์ตา [] วท.2-136/2562
38 นางเยาวมาลย์ วรรณไทย [] วท.2-137/2562
39 นางสาวอรัญญา แช่มขำ [] วท.2-138/2562
40 นางสาวกชณิชา พุธฉิม [] วท.2-139/2562
41 นางสุทธิรัตน์ มาลี [] วท.2-140/2562
42 นางสาวพิมพ์รัตน์ จักรบุตร [] วท.2-141/2562
43 นายพิชัย งามทวี [] วท.2-142/2562
44 นายนำพลชัย เขม็ด [] วท.2-143/2562
45 นางสาวโชติกา ใจแก้วมา [] วท.2-144/2562
46 นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ [] วท.2-145/2562
47 นางสาววรรัตน์ อุปจันทร์ [] วท.2-146/2562
48 นางสาวเสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว [] วท.2-147/2562
49 นายศตวรรษ หาญต๊ะ [] วท.2-148/2562
50 นายจง แซ่หลอ [] วท.2-149/2562
51 นายภิรัฐพงค์ จอมสิริ [] วท.2-150/2562
52 นางอุษาวดี เอื้อเฟื้อ [] วท.2-151/2562
53 นางสาวนลัทพร โพธิ์หล้า [] วท.2-152/2562
54 นางวิจิตรา มาลาทิพย์ [] วท.2-153/2562
55 นางอทิตยา ราชดี [] วท.2-154/2562
56 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน [] วท.2-155/2562
57 นางสาวศิริลักษณ์ สิสี [] วท.2-156/2562
58 นางกชพร วัฒนพรเดชา [] วท.2-157/2562
59 นายเกษม ปานขาว [] วท.2-158/2562
60 นางสาวธนิตดา ส่งนุ่น [] วท.2-159/2562
61 นางสาววลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย [] วท.2-160/2562
62 นางสาวศุภัสษร ผิวดี [] วท.2-161/2562
63 นางณัฐพร จินา [] วท.2-162/2562
64 นายวราห์ ธมิกานนท์ [] วท.2-163/2562
65 นางสาวพิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว [] วท.2-164/2562
66 นางสาวสายฝน เชาวน์วิทยา [] วท.2-165/2562
67 นางงปริญดา อ่อนด้วง [] วท.2-166/2562
68 นางสาวธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ [] วท.2-167/2562
69 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ [] วท.2-168/2562
70 นางสาวนันทิดา สุธารุ่ง [] วท.2-169/2562
71 นางสาวสุชาดา สิมุฒิ [] วท.2-170/2562
72 นางสาวรจีพร แก้วนุช [] วท.2-171/2562
73 นายภัทรพงษ์ เขตบรรพต [] วท.2-172/2562
74 นายพิพัฒน์ งานยางหวาย [] วท.2-173/2562
75 นางเบญจพร สิทธิจันทร์ [] วท.2-174/2562
76 นายศวพงษ์ พิ์ศรีทอง [] วท.2-175/2562
77 นางสาวเรขา ข่ายเงิน [] วท.2-176/2562
78 นางสาววันนพร ภักดีหลวง [] วท.2-177/2562
79 นายพิเชษฐ ทรัพย์สิน [] วท.2-178/2562
80 นางนิชนันท์ ชูศรี [] วท.2-179/2562
81 นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน [] วท.2-180/2562
82 นางกิตติยา แย้มศิริ [] วท.2-181/2562
83 นางสาวมานิตา ฤทธิ์เดช [] วท.2-182/2562
84 นางกัลยา มาเมือง [] วท.2-183/2562
85 นายอรรณพ มาเมือง [] วท.2-184/2562
86 นางวิภา อ่ำบางกระทุ่ม [] วท.2-185/2562
87 นางรัชนี เอี่ยมสะอาด [] วท.2-186/2562
88 นางสาวอัมพร สุวรรณปิก [] วท.2-187/2562
89 นางสาววันเพ็ญ รอดภัย [] วท.2-188/2562
90 นายวสันต์ ผสม [] วท.2-189/2562
91 นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ [] วท.2-190/2562
92 นายสกล อุไรรัตน์ [] วท.2-191/2562
93 นายบุญสม เหล็กดี [] วท.2-192/2562
94 นายสำรวย ยังนา [] วท.2-193/2562
95 นายพินิจ เจ็กอิน [] วท.2-194/2562
96 นางพิมพ์ชนา ลำลอง [] วท.2-195/2562
97 นายสุเมธ แสงรัตน์ [] วท.2-196/2562
98 นางสาวกานดา แจ้งสว่าง [] วท.2-197/2562
99 นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ [] วท.2-198/2562