ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC LS and Co-5steps เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด รางวัล/หลักสูตร เลขเกียรติบัตร ปริ้น
1 นายมนตรี ชัยชราแสง [] สพป.พล.2-2000/2562
2 นางสาวสุกัญญา โมลา [] สพป.พล.2-2001/2562
3 นางสาวศุภัสษร ผิวดี [] สพป.พล.2-2002/2562
4 นายปรเมศวร์ เลี่ยมขาว [] สพป.พล.2-2003/2562
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ผิวดี [] สพป.พล.2-2004/2562
6 นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ [] สพป.พล.2-2005/2562
7 นางอภิสรา บทกระโทก [] สพป.พล.2-2006/2562
8 นางสาวดรุณ มินาคูณ [] สพป.พล.2-2007/2562
9 นางสาวกานดา แจ้งสว่าง [] สพป.พล.2-2008/2562
10 นางสาวสายฝน เชาวน์วิทยา [] สพป.พล.2-2009/2562
11 นายนธี ฉิมฉวี [] สพป.พล.2-2010/2562
12 นางวิรัตน์ เลิศแตง [] สพป.พล.2-2011/2562
13 นางสุพรรณี กาละพวก [] สพป.พล.2-2012/2562
14 นางสาววีนัส อยู่แย้ม [] สพป.พล.2-2013/2562
15 นางสาวสุภัสสรา บุญแต่ง [] สพป.พล.2-2014/2562
16 ว่าที่ร้อยตรีวรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ [] สพป.พล.2-2015/2562
17 นางสาวเจนจิรา เย็นขัน [] สพป.พล.2-2016/2562
18 นางสาวภัททิรา วังกาวรรณ [] สพป.พล.2-2017/2562
19 นางพิกุล เกษาพร [] สพป.พล.2-2018/2562
20 นางสาวนลัทพร โพธิ์หล้า [] สพป.พล.2-2019/2562
21 นายวิษณุ บุญมาก [] สพป.พล.2-2020/2562
22 นายเกษม ปานขาว [] สพป.พล.2-2021/2562
23 นางปรียาวดี บัวแก้ว [] สพป.พล.2-2022/2562
24 นางเพชรวศรี กันดี [] สพป.พล.2-2023/2562
25 นางสาวมณีรัตน์ ดีห้อย [] สพป.พล.2-2024/2562
26 นายสุเมธ แสงรัตน์ [] สพป.พล.2-2025/2562
27 นายมานิจ จันประตูมอญ [] สพป.พล.2-2026/2562
28 นายพินิจ เจ๊กอิน [] สพป.พล.2-2027/2562
29 นางสาวธนิตดา ส่งนุ่น [] สพป.พล.2-2028/2562
30 นางสาววันเพ็ญ รอดภัย [] สพป.พล.2-2029/2562
31 นางสาวศิริลักษณ์ ปวงขจร [] สพป.พล.2-2030/2562
32 นางเพียงเพ็ญ กันมา [] สพป.พล.2-2031/2562
33 นางวาสนา ทุมเพชร [] สพป.พล.2-2032/2562
34 นายอรรถพงษ์ จันทะเดช [] สพป.พล.2-2033/2562
35 นางสาวระเบียบ โฉมแดง [] สพป.พล.2-2034/2562
36 นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ [] สพป.พล.2-2035/2562
37 นายพิพัฒน์ กุลนิธิไพศาล [] สพป.พล.2-2036/2562
38 นางนิภา กุลจู [] สพป.พล.2-2037/2562
39 นายวัชระ มาลี [] สพป.พล.2-2038/2562
40 นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ [] สพป.พล.2-2039/2562
41 นางสาวรัชฎากร กรอนพรม [] สพป.พล.2-2040/2562
42 นางสาวสุธีมนต์ ชัยชนะ [] สพป.พล.2-2041/2562
43 นางสาวภิธาดา วอนกล่ำ [] สพป.พล.2-2042/2562
44 นางวิภารัตน์ เนตรแก้ว [] สพป.พล.2-2043/2562
45 นางสาวแคทรียา ใจดี [] สพป.พล.2-2044/2562
46 นางสาวชนิฬ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ [] สพป.พล.2-2046/2562
47 นางณัฐพร จินา [] สพป.พล.2-2047/2562
48 นายวรัญญู จันทร์หนู [] สพป.พล.2-2048/2562
49 นางสาววธัญกลม น้อยมีชัย [] สพป.พล.2-2049/2562
50 นางรำพรรณ ตรีกลึง [] สพป.พล.2-2050/2562
51 นางสาวเกวลี ยิ้มประเสริฐ [] สพป.พล.2-2051/2562
52 นายจีระศักดิ์ จันพร [] สพป.พล.2-2052/2562
53 นายมรกต ศรีสมยศ [] สพป.พล.2-2053/2562
54 นายจักรกฤษ มาโต [] สพป.พล.2-2054/2562
55 นางสาววรรัติ อุปจันทร์ [] สพป.พล.2-2055/2562
56 นายณัฐพล เกิดแป้น [] สพป.พล.2-2056/2562
57 นายพัทธกานต์ อู่ทองมาก [] สพป.พล.2-2057/2562
58 นายนำพลชัย เขม็ด [] สพป.พล.2-2058/2562
59 นางสาวนาตยา สุขกล้า [] สพป.พล.2-2059/2562
60 นางสาวกฤษณี ศรีวิชา [] สพป.พล.2-2060/2562
61 นายผจงเกียรติ จันสลุต [] สพป.พล.2-2061/2562
62 นางสาวพิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว [] สพป.พล.2-2062/2562
63 นางสาววลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย [] สพป.พล.2-2063/2562
64 นางธันยพร บุญทอง [] สพป.พล.2-2064/2562
65 นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ [] สพป.พล.2-2065/2562
66 นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่ [] สพป.พล.2-2066/2562
67 นายวิโรจน์ อ้นหนู [] สพป.พล.2-2067/2562
68 นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทอง [] สพป.พล.2-2068/2562
69 นางศรีนวล วันรักชาติ [] สพป.พล.2-2069/2562
70 นายพิพัฒน์ งานยางหวาย [] สพป.พล.2-2070/2562
71 นางสาวรุ่งทิวา อ้อยเชิง [] สพป.พล.2-2071/2562
72 นายมนตรี ชัยชราแสง [] สพป.พล.2-2072/2562
73 นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ [] สพป.พล.2-2073/2562
74 นางสาวเสริมศิริ ม่วงบึงพร้าว [] สพป.พล.2-2074/2562
75 นางสาวกาญจนา ศิวิลัย [] สพป.พล.2-2075/2562
76 นายวราห์ ธมิกานนท์ [] สพป.พล.2-2076/2562
77 นางสาวจิราภรณ์ พรมชุมภู [] สพป.พล.2-2077/2562
78 นางสาวสุทธิดา นามไพร [] สพป.พล.2-2078/2562
79 นายธนากร วัฒนพรเดชา [] สพป.พล.2-2079/2562
80 นายยุทธพงษ์ กาญจนะโกมล [] สพป.พล.2-2080/2562
81 นางสาวนุจรี สุภรสุทธิ์ [] สพป.พล.2-2081/2562
82 นางสาวพิรดา ศิริวัฒน์ [] สพป.พล.2-2082/2562
83 นางสาวศลิษา เลิศล้ำ [] สพป.พล.2-2083/2562
84 นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ [] สพป.พล.2-2084/2562
85 นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ [] สพป.พล.2-2085/2562
86 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดา บัวสี [] สพป.พล.2-2086/2562
87 นางนาฏยา สิงห์สู่ถ้ำ [] สพป.พล.2-2087/2562
88 นางสาววัลภา เพียสำแขก [] สพป.พล.2-2088/2562
89 นายภิรัฐพงค์ จอมสิริ [] สพป.พล.2-2089/2562
90 นางสาววรรัติ อุปจันทร์ [] สพป.พล.2-2090/2562
91 นางปริญดา อ่อนด้วง [] สพป.พล.2-2091/2562
92 นายพิเชษฐ ทรัพย์สิน [] สพป.พล.2-2092/2562
93 นางอรัญญา พลหาญ [] สพป.พล.2-2093/2562
94 นายสราวุฒิ คงนุ่น [] สพป.พล.2-2094/2562