ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตร: การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด รางวัล/หลักสูตร เลขเกียรติบัตร ปริ้น
1 นายพิษณุ หนุนเพิ่ม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ [] สพป.พล.๒-1/2563
2 นางสาวกนกลักษณ์ มากอิ่ม โรงเรียนวัดโคกสลุด [] สพป.พล.๒-2/2563
3 นางสาววิจิตรา วงษ์ยะลา โรงเรียนบ้านวังโพรง [] สพป.พล.๒-3/2563
4 นางสาวสุติมา สุโคตร โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี [] สพป.พล.๒-4/2563
5 นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดา [] สพป.พล.๒-5/2563
6 นางสาวภรณ์ทิพย์ พิมพ์จ่อง โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง [] สพป.พล.๒-6/2563
7 นายกฤติเดช ธรรมรัตนเมธา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง [] สพป.พล.๒-7/2563
8 นายเชาวลิต อ่องลออ โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-8/2563
9 นางสาวนัฐฐาพร ศุขวิทย์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ [] สพป.พล.๒-9/2563
10 นายเชาวลิต อ่องลออ โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-10/2563
11 นางนวลพรรณ ไทยสวน โรงเรียนบ้านซำหวาย [] สพป.พล.๒-11/2563
12 นางสาวกวิศญาร์ อินสา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง [] สพป.พล.๒-12/2563
13 นายภูเบศ มูลเจริญ โรงเรียนบ้านเขาเขียว [] สพป.พล.๒-13/2563
14 นางสาวศศิวรรณ เคลือบบุญสอน โรงเรียนราษฎร์เจริญ [] สพป.พล.๒-14/2563
15 นางสาวกิตติมา จันทะคุณ โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง [] สพป.พล.๒-15/2563
16 นางสาวดรุณี สมอหอม โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [] สพป.พล.๒-16/2563
17 นางสาวลลินตา พันธากูล โรงเรียนบ้านวังขวัญ [] สพป.พล.๒-17/2563
18 ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรร ฉิมหัวร้อง โรงเรียนบึงราชนก [] สพป.พล.๒-18/2563
19 นางสุกัญญา บำรุงพงศ์ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู ๑๕๐๔) [] สพป.พล.๒-19/2563
20 นางวิรัตดา สินสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านซำรัง [] สพป.พล.๒-20/2563
21 นางสาวสุกัญญา เฉยบัว โรงเรียนบ้านสะเดา [] สพป.พล.๒-21/2563
22 นางสาวสงกรานต์ สิงห์กลิ่น โรงเรียนบ้านหนองพระ [] สพป.พล.๒-22/2563
23 นางสาวสุชาดา พรมรักษา โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-23/2563
24 นางสาวสายฝน ประเสริฐ โรงเรียนบ้านผาท่าพล [] สพป.พล.๒-24/2563
25 นางสาวสุชาดา พรมรักษา โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-25/2563
26 นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ [] สพป.พล.๒-26/2563
27 นางสาวสุชาดา พรมรักษา โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-27/2563
28 นางสาวอัญชิษฐา สอนเม้า โรงเรียนบ้านเนินมะปราง [] สพป.พล.๒-28/2563
29 นางน้ำผึ้ง อยู่ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ [] สพป.พล.๒-29/2563
30 นางสาวกฤษณา ใจทน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-30/2563
31 นางอภิญญารัตน์ กลับสงวน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-31/2563
32 นางสาวธมนวรรณ คำจริง โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก [] สพป.พล.๒-32/2563
33 นางรัชนีพร หมอนทอง โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-33/2563
34 นางน้ำผึ้ง อยู่ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ [] สพป.พล.๒-34/2563
35 นางสาวสุภาวรรณ ผิวชอุ่ม โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.๒-35/2563
36 นางสาววรรัติ อุปจันทร์ โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.๒-36/2563
37 นางสาวโชติกา ใจแก้วมา โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.๒-37/2563
38 นางสาวสุกัญญา มีรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.๒-38/2563
39 นางเนตรนภา ยอดพิระ โรงเรียนวัดบ้านมุง [] สพป.พล.๒-39/2563
40 นางสาวกนกพร มงคล โรงเรียนบ้านวังดินสอ [] สพป.พล.๒-40/2563
41 นายจิรายุ มุ่งชนะ โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบ นงนุชอุปถัมภ์) [] สพป.พล.๒-41/2563
42 นางสาวธัญชนก ฤทธิ์สอน โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง [] สพป.พล.๒-42/2563
43 นางสาวพัชรินทร์ ทองจำปา โรงเรียนบ้านวังสาร [] สพป.พล.๒-43/2563
44 นายนพนนต์ ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ [] สพป.พล.๒-44/2563
45 นายนพนนต์ ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ [] สพป.พล.๒-45/2563
46 นางจิตษฎาภรณ์ วังแสง โรงเรียนวัดโคกสลุด [] สพป.พล.๒-46/2563
47 นายนรินทร์ศักดิ์ จิตรรำพึง โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [] สพป.พล.๒-47/2563
48 นางอัจฉรา มีนกำจรเดช โรงเรียนบ้านหนองกลด [] สพป.พล.๒-48/2563
49 นางสาวนงลักษณ์ สุทัตทยานันท์ โรงเรียนบ้านเข็ก [] สพป.พล.๒-49/2563
50 นายสุราษฎร์ ใจขัน โรงเรียนบ้านเจริญผล [] สพป.พล.๒-50/2563
51 นางสาวอารีย์ ยังเพ็ง โรงเรียนวัดบางสะพานประชนานุสรณ์ [] สพป.พล.๒-51/2563
52 นางสาวนลพรรณ ขาวทรงธรรม โรงเรียนบ้านวังดินสอ [] สพป.พล.๒-52/2563
53 หนึ่งฤทัย หอมละออ โรงเรียนบ้านผารังหมี [] สพป.พล.๒-53/2563
54 นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน [] สพป.พล.๒-54/2563
55 นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ โรงเรียนบ้านแม่ระกา [] สพป.พล.๒-55/2563
56 นางสาวสุนันทา คงนก โรงเรียนวัดท่ามะขาม [] สพป.พล.๒-56/2563
57 นางสาวชลิตา ขอบบัวคลี่ โรงเรียนวัดวังพิกุล [] สพป.พล.๒-57/2563
58 นางกรกนก พิมพาแต่ง โรงเรียนบ้านหนองงา [] สพป.พล.๒-58/2563
59 นายอรรถพล กล้าวิกรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี [] สพป.พล.๒-59/2563
60 นางสาวทิพย์สุดา ชามนตรี โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี [] สพป.พล.๒-60/2563
61 นายอรรถพล กล้าวิกรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี [] สพป.พล.๒-61/2563
62 นางสาวสุภาพร เหล็กรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง [] สพป.พล.๒-62/2563
63 นางสาวชไมพร ศรีโสภา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง [] สพป.พล.๒-63/2563
64 นางรัชนีพร หมอนทอง โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-64/2563
65 นายเชาวฤทธิ์ สุ่มรอด โรงเรียนศึกษาลัย [] สพป.พล.๒-65/2563
66 นางประณิตา กล้าวิกรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี [] สพป.พล.๒-66/2563
67 นางอภิญญารัต์ กลับสงวน โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง) [] สพป.พล.๒-67/2563
68 นางกัญจนา เอกมาตย์ โรงเรียนหนองดู่ [] สพป.พล.๒-68/2563
69 นางสาวศุจีภรณ์ ฉิมสุด โรงเรียนบ้านหนองสระพัง [] สพป.พล.๒-69/2563
70 นางสาวธนิษฐา ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์43) [] สพป.พล.๒-70/2563
71 นางสาวปัญ์กร ชลีรมย์ โรงเรียนบ้านวังโพรง [] สพป.พล.๒-71/2563
72 นางสาวอังศุมาลี พลัง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย [] สพป.พล.๒-72/2563
73 นางสไบแพร อินทรปราง โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย [] สพป.พล.๒-73/2563
74 นางสาวธนิตดา ส่งนุ่น โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.๒-74/2563
75 นางเสาวรส แสงปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย [] สพป.พล.๒-75/2563
76 นางสาวนันทิกานต์ จิตรรำพึง โรงเรียนบ้านบุใหญ่ [] สพป.พล.๒-76/2563
77 นางสาวเสาวรส อวนทอง โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น [] สพป.พล.๒-77/2563
78 นางสาวฐิตินันท์ ผิวชา โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น [] สพป.พล.๒-78/2563
79 นางสาวจุฑาทิพย์ ชนะเคน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง [] สพป.พล.๒-79/2563
80 นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านแก่งูงนาง [] สพป.พล.๒-80/2563
81 นางสาวสุกัญญา อ่อนผา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.๒-81/2563
82 นางสาวรัชนิกร กลิ่นน้อย โรงเรียนราษฎร์ดำริ [] สพป.พล.๒-82/2563
83 นางสาวนาตยา สุขกล้า โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.๒-83/2563
84 ว่าที่ร.ต.หญิงขรินทร์ทิพย์ ธนูขันธ์ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] สพป.พล.๒-84/2563
85 นางสาวมนัสวี อุ่นขจี โรงเรียนบ้านเนินสะอาด [] สพป.พล.๒-85/2563
86 นายธิพัทธิ์ภูมิ ขันตีเตชนิธิ โรงเรียนบ้านวังขวัญ [] สพป.พล.๒-86/2563
87 นางสาวพนิดา กลิ่นชาวนา โรงเรียนวัดบึงลำ [] สพป.พล.๒-87/2563
88 นางสาวธนวรรณ ไทยทอง โรงเรียนบ้านป่าขนุน [] สพป.พล.๒-88/2563
89 นางสาวรวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง [] สพป.พล.๒-89/2563
90 นายนัฐพล เฟื่องเพียร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.๒-90/2563
91 นางสาวเมธนันต์ จันทร์อ้น โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง [] สพป.พล.๒-91/2563
92 นางสาวสุวรรณา แซกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ [] สพป.พล.๒-92/2563
93 นางมาริสา ทะสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ [] สพป.พล.๒-93/2563
94 นางสาวจริยา คำเที่ยง โรงเรียนบ้านซำหวาย [] สพป.พล.๒-94/2563
95 นางอัมพร บุญทอง โรงเรียนบ้านซำหวาย [] สพป.พล.๒-95/2563
96 ว่าที่ ร.ต.หญิง มณฑิตา ภูมิผล โรงเรียนวัดบึงลำ [] สพป.พล.๒-96/2563
97 นายจิรภัฎฐ์ แสนเขียววงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว [] สพป.พล.๒-97/2563
98 นางสาวพัชรินทร์ ทองจำปา โรงเรียนบ้านวังสาร [] สพป.พล.๒-98/2563
99 นายภาณุวัฒน์ ขวัญอ่อน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก [] สพป.พล.๒-99/2563
100 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ล้อ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย [] สพป.พล.๒-100/2563
101 นางสาวกษิรา นิจันทร์ดา โรงเรียนบ้านบึงพร้าว [] สพป.พล.๒-101/2563
102 นางทิพย์วรรณ จันทะคูณ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม [] สพป.พล.๒-102/2563
103 นางสาวเบญจา รอบจังหวัด โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.๒-103/2563
104 นางสาว วารุณี ชื่นตะโก โรงเรียนบ้านดงพลวง [] สพป.พล.๒-104/2563
105 นางสาวฐิตาพร​ พุกอิ่ม โรงเรียนชุมชน12ท่าตาลประชาสฤษฏ์ [] สพป.พล.๒-105/2563
106 นางรัตนา ศรีบัวจับ โรงเรียนบ้านหินประกาย [] สพป.พล.๒-106/2563
107 นางสุวภัทร วงศ์ไทย โรงเรียนบ้านหินประกาย [] สพป.พล.๒-107/2563
108 นายภานุวัตร แก้วยม โรงเรียนบ้านหินประกาย [] สพป.พล.๒-108/2563
109 นายสุทัศน์ เทียมกีรกุล โรงเรียนบ้านหินประกาย [] สพป.พล.๒-109/2563
110 นางสาวพิชญาภา สารมะโน โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง [] สพป.พล.๒-110/2563
111 นายทรงวุฒิ เจริญลาภ โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา [] สพป.พล.๒-111/2563
112 นางสาวสุณัฏฐา ยาคำ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา [] สพป.พล.๒-112/2563
113 นางสาวนีรนาท แสงนาค โรงเรียนบ้านพุกระโดน [] สพป.พล.๒-113/2563
114 วาสนา ขันโสม โรงเรียนบ้านนาพราน [] สพป.พล.๒-114/2563
115 นายทรงวุฒิ เจริญลาภ โรงเรียนบ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา [] สพป.พล.๒-115/2563
116 นางสาวธัญชนก ฤทธิ์สอน โรงเรียนบ้สนห้วยบ่อทอง [] สพป.พล.๒-116/2563
117 นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.๒-117/2563
118 นางลั่น เลิศชาญ โรงเรียนบ้านน้ำปาด [] สพป.พล.๒-118/2563
119 นายพิชญ์ธนพัฒน์ พรปิติภัทร โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [] สพป.พล.๒-119/2563
120 นางสาวกรรณนภา พานิชผล โรงเรียนบ้านท่ายาง [] สพป.พล.๒-120/2563
121 นางสาวดารณี ดีมี โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.๒-121/2563
122 นางอินทิรา เขียนสุข โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.๒-122/2563
123 นางสาวนิชาภา ิท้วมประดิษฐ์ โรงเรียนประชาสามัคคี [] สพป.พล.๒-123/2563
124 นางสาวประภาพรรณ ทองอินต๊ะ โรงเรียนบ้านคลองเป็ด [] สพป.พล.๒-124/2563
125 นางญาดานุช คำสวน โรงเรียนบ้านวังพรม [] สพป.พล.๒-125/2563
126 นายพรหมมาตร์ ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านชมภู [] สพป.พล.๒-126/2563
127 ว่าที่ ร.ต.หญิงชลดา บัวสี โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ [] สพป.พล.๒-127/2563
128 นายมนตรี ชัยชราแสง โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.๒-128/2563
129 นางเพ็ญนภา ทองนวม โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง [] สพป.พล.๒-129/2563