ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตร: ด้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด รางวัล/หลักสูตร เลขเกียรติบัตร ปริ้น
1 นางจิราภรณ์ นาคกระแสร์ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี [] สพป.พล.2 -236/2563
2 นายณัฐพล เกิดแป้น โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี [] สพป.พล.2 -237/2563
3 นางสาวเกวลี ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี [] สพป.พล.2 -238/2563
4 นางเพชรวศรี กันดี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี [] สพป.พล.2 -239/2563
5 นางอภิสรา บทกระโทก โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี [] สพป.พล.2 -240/2563
6 นางสาวแคททริยา ใจดี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี [] สพป.พล.2 -241/2563
7 นางสาวนุจรี สุภีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 -242/2563
8 นางประทีป บุญสนอง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 -243/2563
9 นายรุ่งอนันต์ สีนวน โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 -244/2563
10 นายบุญเสริม บัวคง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 -245/2563
11 นางปรียาวดี บัวแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 -246/2563
12 นางสาวพิมลดา สะพานทอง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 -247/2563
13 นางอรุณี มีจำนงค์ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 -248/2563
14 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 -249/2563
15 นางวิภารัตน์ เนตรแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 -250/2563
16 นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 -251/2563
17 นางกิตติยา แย้มศิริ โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -252/2563
18 นางวิภา อ่ำบางกระทุ่ม โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -253/2563
19 นางรัชนี เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -254/2563
20 นางสาวอัมพร สุวรรณปิก โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -255/2563
21 นายปวริศร เตมียสูต โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -256/2563
22 นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -257/2563
23 นางสาวแสงเดือน แดงด้วง โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -258/2563
24 นางสาวมานิตา ฤทธิ์เดข โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -259/2563
25 นายบุญสม เหล็กดี โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -260/2563
26 นายอรรณพ​ มาเมือง โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -261/2563
27 นางกัลยา มาเมือง โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -262/2563
28 นายพินิจ เจ๊กอิน โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -263/2563
29 นางสาววันเพ็ญ รอดภัย โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -264/2563
30 นายสกล อุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -265/2563
31 นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -266/2563
32 นางพิมพ์ชนา ลำลอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -267/2563
33 นายสำรวย ยังนา โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -268/2563
34 นายวสันต์ ผสม โรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 -269/2563
35 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) [] สพป.พล.2 -270/2563
36 นานฤทธิเกียรติ ถาโคตร โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) [] สพป.พล.2 -271/2563
37 นางสาวอรอุมา สิงห์คำ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) [] สพป.พล.2 -272/2563
38 นายเอกพงษ์ ปัญญาโชติ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) [] สพป.พล.2 -273/2563
39 นายวิทวัส ทองคำ โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.2 -274/2563
40 นางสาวศุภัสษร ผิวดี โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.2 -275/2563
41 นางสาวพิชชญ์กาญจน์ พุภูเขียว โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.2 -276/2563
42 นางสาวธนิตดา ส่งนุ่น โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.2 -277/2563
43 นางสาววลัยกรณ์ แพร่กิจธรรมชัย โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.2 -278/2563
44 นายวราห์ ธมิกานนท์ โรงเรียนบ้านตอเรือ [] สพป.พล.2 -279/2563
45 นางสาวศิริลักษณ์ สิสี โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.2 -280/2563
46 นางสาวปริชญา โภชชงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.2 -281/2563
47 นางอุษาวดี เอื้อเฟื้อ​ โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.2 -282/2563
48 นายธนากร วัฒนพรเดชา โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.2 -283/2563
49 นางกชพร วัฒนพรเดชา โรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.2 -284/2563
50 นางมะลิวัลย์ โกบุตร โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -285/2563
51 นางสาวอโณทัย ย่อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -286/2563
52 นางสาวกฤษณี ศรีวิชา โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -287/2563
53 นางสาวสุชาดา โตอดิเทพ โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -288/2563
54 นายสันติ สุวรรณาประเภา โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -289/2563
55 นางสาวนาตยา สุขกล้า โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -290/2563
56 นางสาวสุกัญญา โมลา โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -291/2563
57 นางสาวอัญชิษฐา จอมกาศ โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -292/2563
58 นางสาวปิยพร ตรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -293/2563
59 นางสาวเกศสินี ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -294/2563
60 นางสาวนงลักษณ์ สายบัว โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -295/2563
61 นางสาวดวงใจ แก้วคำปา โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -296/2563
62 นายอภินันท์ ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -297/2563
63 นายอภิสิทธิ์ กันมา โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -298/2563
64 นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม [] สพป.พล.2 -299/2563
65 นายนำพลชัย เขม็ด โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.2 -300/2563
66 นางสุทธิรัตน์ มาลี โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.2 -301/2563
67 นางสาววรรัติ อุปจันทร์ โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.2 -302/2563
68 นายจำรูญ แซ่หยาง โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.2 -303/2563
69 สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์ โรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.2 -304/2563
70 นางสาวอริสรา ไชยสง โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด [] สพป.พล.2 -305/2563
71 นางสุพรรณี กาละพวก โรงเรียนบ้านโป่งปะ [] สพป.พล.2 -306/2563
72 นางสาวศิริลักษณ์ ปวงขจร โรงเรียนบ้านโป่งปะ [] สพป.พล.2 -307/2563
73 นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ โรงเรียนบ้านโป่งปะ [] สพป.พล.2 -308/2563
74 นางวีนัส บุญโสภา โรงเรียนบ้านโป่งปะ [] สพป.พล.2 -309/2563
75 นางสาวดรุณ มินาคูณ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ (ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.2 -310/2563
76 นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.2 -311/2563
77 นางสาวกานดา แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.2 -312/2563
78 นายสุเมธ แสงรัตน์ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.2 -313/2563
79 นายชัยรัตน์ ทองไหลมา โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.2 -314/2563
80 นางสาวกชมล วันทอง โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) [] สพป.พล.2 -315/2563
81 นายนธี ฉิมฉวี โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) [] สพป.พล.2 -316/2563
82 นางวัชรินทร์ ใจเศษ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) [] สพป.พล.2 -317/2563
83 จีระศักดิ์ จันพร โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) [] สพป.พล.2 -318/2563
84 นายวรัญญู จันทร์หนู โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์43) [] สพป.พล.2 -319/2563
85 นางสาวกาญจนา ศิวิลัย โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์43) [] สพป.พล.2 -320/2563
86 นายวิทูลย์ เชื้อจีน โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์43) [] สพป.พล.2 -321/2563
87 นางสาวนลพรรณ ขาวทรงธรรม โรงเรียนบ้านวังดินสอ [] สพป.พล.2 -322/2563
88 นางสาวสุภัทนี แสงทอง โรงเรียนบ้านวังดินสอ [] สพป.พล.2 -323/2563
89 นางวราวรรณ ปานทอง โรงเรียนบ้านวังดินสอ [] สพป.พล.2 -324/2563
90 นางสาวกนกพร มงคล โรงเรียนบ้านวังดินสอ [] สพป.พล.2 -325/2563
91 นางสาวดารณี ดีมี โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -326/2563
92 นางสาวสุลีพร ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -327/2563
93 นางสาวไพลิน ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -328/2563
94 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ลาคำ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -329/2563
95 นางประภาศิริ แก้วใส โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -330/2563
96 นางชนิดาภา สอนง่าย โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -331/2563
97 นางวาสนา ทุมเพชร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -332/2563
98 นางเพียงเพ็ญ กันมา โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -333/2563
99 นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -334/2563
100 นายนัฐพล เฟื่องเพียร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -335/2563
101 นายธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -336/2563
102 นายผจงเกียรติ จีนสลุต โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -337/2563
103 นางพิกุล เกษาพร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฏร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -338/2563
104 นางสาวเจนจิรา เย็นขัน โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -339/2563
105 นายมนตรี ชัยชราแสง โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -340/2563
106 นาวสาวชนัญชิดา ปานแก้ว โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -341/2563
107 นางสาวอัจฉรา เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -342/2563
108 นางศรีนวล วันรักชาติ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -343/2563
109 นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยา โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -344/2563
110 นายบุญสืบ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น [] สพป.พล.2 -345/2563
111 นางสาวศลิษา เลิศล้ำ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 -346/2563
112 นางสาวทิพวรรณ์ เมิบขุนทด โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 -347/2563
113 นางสาวจีรนันท์ อินรา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 -348/2563
114 นางสาวสุกัญญา อ่อนผา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 -349/2563
115 นางสาวโยทกา แป้นเมือง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 -350/2563
116 นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 -351/2563
117 นางสาวเบญจวรรณ บรรพต โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [] สพป.พล.2 -352/2563
118 นางสาวนภัสวรรณ อบสิน โรงเรียนห้วยพลู [] สพป.พล.2 -353/2563
119 นางอรัญญา พลหาญ โรงเรียนห้วยพลู [] สพป.พล.2 -354/2563
120 สุรีรัตน์ สวัสดิเทพ โรงเรียนห้วยพลู [] สพป.พล.2 -355/2563
121 นางวิรัตน์. เลิศแตง โรงเรียนห้วยพลู [] สพป.พล.2 -356/2563
122 นางสาวอัญชลี ธานี โรงเรียนห้วยพลู [] สพป.พล.2 -357/2563
123 นางสาวชนิษ์ฎากานต์ จิตต์เจริญ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] สพป.พล.2 -358/2563
124 นางสาวมณีรัตน์ ดีห้อย โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] สพป.พล.2 -359/2563
125 นางสาวกนกกาญจน์ อุปราช โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] สพป.พล.2 -360/2563
126 นางจันทร์จิรา สนศิริ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 [] สพป.พล.2 -361/2563