ระบบบริหารจัดการอบรม ระบบเกียรติบัตร อบรม สัมมนา

หลักสูตร: ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด รางวัล/หลักสูตร เลขเกียรติบัตร ปริ้น
1 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 [] สพป.พล.2 - 130/2563
2 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 [] สพป.พล.2 - 131/2563
3 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 [] สพป.พล.2 - 132/2563
4 นายศุภณัฐ จันประตูมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง [] สพป.พล.2 - 133/2563
5 นายนิพนธ์ พูลนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินประกาย [] สพป.พล.2 - 134/2563
6 นายอดิเรก น้อยพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง [] สพป.พล.2 - 135/2563
7 นางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ [] สพป.พล.2 - 136/2563
8 ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี จันประตูมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ [] สพป.พล.2 - 137/2563
9 นางสาลี่ ศรีชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพราน [] สพป.พล.2 - 138/2563
10 นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) [] สพป.พล.2 - 139/2563
11 นายนธี ฉิมฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) [] สพป.พล.2 - 140/2563
12 นายธนากร วัฒนพรเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม [] สพป.พล.2 - 141/2563
13 นายอนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง [] สพป.พล.2 - 142/2563
14 นายฆิณวุธ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย [] สพป.พล.2 - 143/2563
15 นางปรียาวดี บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง [] สพป.พล.2 - 144/2563
16 นายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 [] สพป.พล.2 - 145/2563
17 นายธีรพันธ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 - 146/2563
18 นายสรณพงศ์​ ใยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 - 147/2563
19 นายพิชัย สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพรม [] สพป.พล.2 - 148/2563
20 นางเบญจมาศ รัตนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ [] สพป.พล.2 - 149/2563
21 นายปิ่น คําหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว [] สพป.พล.2 - 150/2563
22 นายบรรพต ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลี [] สพป.พล.2 - 151/2563
23 นายสาธิต ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง [] สพป.พล.2 - 152/2563
24 นางชฑรัช วงษ์ยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา [] สพป.พล.2 - 153/2563
25 นายอารีย์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรม [] สพป.พล.2 - 154/2563
26 นายจีระ เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง [] สพป.พล.2 - 155/2563
27 นางปนัดดา ทับทิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม [] สพป.พล.2 - 156/2563
28 นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา [] สพป.พล.2 - 157/2563
29 นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพิกุล [] สพป.พล.2 - 158/2563
30 นายภิญโญ สุขขํา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล [] สพป.พล.2 - 159/2563
31 นางสายรุ้ง คําพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเป็ด [] สพป.พล.2 - 160/2563
32 นางสมถวิล คําหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระกา [] สพป.พล.2 - 161/2563
33 นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก [] สพป.พล.2 - 162/2563
34 นางสาวโชติกา นิลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร [] สพป.พล.2 - 163/2563
35 นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ [] สพป.พล.2 - 164/2563
36 จ.ส.ต.รพีพงศ์ ขำสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี [] สพป.พล.2 - 165/2563
37 นางสาวนันทิกานต์ จิตรรำพึง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุใหญ่ [] สพป.พล.2 - 166/2563
38 นางสาววิจิตรา จันทร์คูณยงค์ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง [] สพป.พล.2 - 167/2563
39 นางสาวทักษอร เกิดเที้ยง ครูโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์) [] สพป.พล.2 - 168/2563
40 นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม [] สพป.พล.2 - 169/2563
41 นายโชคชัย อภิชาติธํารง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านา [] สพป.พล.2 - 170/2563
42 นายอดุลย์ แสงโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสรรค์วิทยา [] สพป.พล.2 - 171/2563
43 นางวิภาดา โพธิ์ดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุด [] สพป.พล.2 - 172/2563
44 นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม [] สพป.พล.2 - 173/2563
45 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุธาวาส [] สพป.พล.2 - 174/2563
46 นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) [] สพป.พล.2 - 175/2563
47 นายธวัช วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง [] สพป.พล.2 - 176/2563
48 นายสรพงษ์​ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรง [] สพป.พล.2 - 177/2563
49 นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเขียว [] สพป.พล.2 - 178/2563
50 นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง [] สพป.พล.2 - 179/2563
51 นางนัฏชนก​ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ [] สพป.พล.2 - 180/2563
52 นายสุรกิต ศรีคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [] สพป.พล.2 - 181/2563
53 นายธีรสิทธิ์ วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ [] สพป.พล.2 - 182/2563
54 นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดน [] สพป.พล.2 - 183/2563
55 นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ [] สพป.พล.2 - 184/2563
56 นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย [] สพป.พล.2 - 185/2563
57 นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผารังหมี [] สพป.พล.2 - 186/2563
58 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [] สพป.พล.2 - 187/2563
59 นางสาวสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 188/2563
60 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 189/2563
61 นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 190/2563
62 นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 191/2563
63 นางเกษมศรี รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 192/2563
64 นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 193/2563
65 นางอัจฉริยา เอกวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 194/2563
66 นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 195/2563
67 นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 196/2563
68 นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 197/2563
69 นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 198/2563
70 นางสาววิไลวรรณ สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 199/2563
71 นายอำพล ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 200/2563
72 นายวิรัตน์ สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 201/2563
73 นายวชิระ วงสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 202/2563
74 นางนิตยา อะทะไชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน [] สพป.พล.2 - 203/2563
75 นางสุมาลี ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน [] สพป.พล.2 - 204/2563
76 นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 205/2563
77 นางสุเนตร แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 206/2563
78 นางทัศนาภา สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 207/2563
79 นายพงศ์พีระ ทองแบบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 208/2563
80 นางสาวพรพิมล อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 209/2563
81 นายจีระพงษ์ จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน [] สพป.พล.2 - 210/2563
82 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [] สพป.พล.2 - 211/2563
83 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 212/2563
84 นางกนิษฐา พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 213/2563
85 นางลำพึง อ้นหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 214/2563
86 นางณิชาภา สังข์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 215/2563
87 น.ส.ยุพิน สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [] สพป.พล.2 - 216/2563
88 นางสาว​ทัด​ดาว​ พรม​สมบูรณ์​ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน [] สพป.พล.2 - 217/2563
89 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์บ้านคลอง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ [] สพป.พล.2 - 218/2563
90 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล [] สพป.พล.2 - 219/2563
91 นางราตรี แจ่มใส ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและสบุคลากรทางการศึกษา [] สพป.พล.2 - 220/2563
92 นางมาลัย รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ [] สพป.พล.2 - 221/2563
93 นางสุราณี เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ [] สพป.พล.2 - 222/2563
94 นายปิยะ ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ [] สพป.พล.2 - 223/2563
95 นางจิตติมา สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน [] สพป.พล.2 - 224/2563
96 นางสาวพรธิดา ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน [] สพป.พล.2 - 225/2563
97 นางสาวสิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [] สพป.พล.2 - 226/2563
98 นางสาวยุพา บุญสุข นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [] สพป.พล.2 - 227/2563
99 นางสุภานรี ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [] สพป.พล.2 - 228/2563
100 นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [] สพป.พล.2 - 229/2563
101 นายยุทธพงษ์ กาญจนโกมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน [] สพป.พล.2 - 230/2563
102 นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 - 231/2563
103 นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ [] สพป.พล.2 - 232/2563
104 นางวรรณา เขมดำรง ครูโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ [] สพป.พล.2 - 233/2563
105 นางสาวยุพา กลางจันทรา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ [] สพป.พล.2 - 234/2563
106 นางสาวอารีย์ ยังเพ็ง ธุรการโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ [] สพป.พล.2 - 235/2563